Andělé

13. března 2009 v 22:51 | liliana |  Magie a čarodějnictví
Pro velký úspěch a milé ohlasy (zasvěcený ví ;-) ) na předchozí článek o technikách andělské magie, přináším článek další, tentokrát spíše osvětlující. Podíváme se v něm trochu na charakteristiku a úlohu andělů jako takových, o různých pohledech na ně a na možnosti, jak využívat jejich pomoc.

Když se jednou začnete zajímat o anděly, brzy zjistíte, že nerexistuje jen jeden pohled na jejich charakteristiku a působení (především co se týče lidské oblasti). Mnohé z názorů si navzájem odporují. Nezbývá než zachovat si otevřenou mysl, nepřijímat žádnou z "jednoznačných pravd" jako dogma a spíše se ponořit do vlastního nitra, abychom nalezli svoji vnitřní pravdu - přesvědčení, které pro nás osobně cítíme jako pravdivé a pro náš vývoj hodnotné.
Čím více se ponoříte do duchovního hledání, tím více zjišťujete, že neexistuje Jediná Pravda - a pokud ano, bude s největší pravděpodobností mimo lidské chápání. Pokud se zrovna nepovažujeme za Vyvolené, měli bychom mít stále na paměti, že máme kolem sebe téměř nekonečný počet možností a každá může být za určitých okolností pravdivá. Proto také považuji za poněkud nešťastné odsuzovat šmahem věci (a ještě hůře lidi), které neodpovídají našemu pohledu na realitu. Je to zbytečné ochuzování se o bohatství poznání.

Pokud bych tedy měla zmínit nějaké pravidlo, které považuji (nejen) u andělů za rozhodující, bylo by to "Dostaneš to, čemu věříš." nebo-li známé "Podle tvé víry se ti staň."
Lidská mysl a její produkt - víra - má obrovský potenciál. Dokáže doslova proměňovat realitu - a nejen tu hmotnou. Duchovní svět je na naši myšlenkovou energii nesmírně citlivý a pokud ji ještě podpoříme energií našich emocí, můžeme si ho přímo přetvořit k obrazu svému. Můžeme tedy říct, že spíše než Pravdu, zahlédneme náš vlastní obraz Pravdy, který bude vždy přetvořený, zkreslený našimi vlastními přesvědčeními, potřebami, zkušenostmi apod.
Jak se to vztahuje k andělům? Jak už jsem zmínila, existuje na ně několik různých názorů. Zájem o anděly už dávno překročil hranice křesťanství nebo judaismu. Jejich působení a pomoc využívají mnozí duchovně zaměření lidé, našli své místo i čarodějnických technikách. Někteří je proto považují za nadnáboženské - bytosti podobné andělům se objevují v různých kulturách. Z tohoto důvodu se tedy logicky objevují i různé přístupy k těmto bytostem a názory na to, jak s nimi lze (nebo nelze) navázat kontakt.
Na následujících řádcích zmíním některá z těchto přesvědčení, na která můžete při svém hledání narazit.

Křesťanští andělé
Podle křesťanské teologie a mystiky jsou andělé bytostmi světla, boží poslové, kteří udržují nejvyšší řád a vše stvořené. Angelologie popisuje celou hierarchii, ve které jednotlivé řády - kůry těchto bytostí mají na starosti určitou sféru existence a spravují ji. Nejnižší z těchto kůrů se zabývá přímo pomocí lidstvu. Do této kategorie patří i strážní andělé.
Stephanie Pui-Mun Law: Uriel (střežící bránu Edenu)

Andělé jako energie
Východní model naproti tomu vidí anděly spíše jako projevy energií s určitou charakteristikou. Představa konkrétních bytostí archandělů a jiných andělů vznikla potřebou lidí nějak oddělit a označit určitý "proud" univerzální síly, aby s ním mohli mimo jiné i lépe pracovat.
Podle tohoto pohledu jsou tedy andělé spíše zosobněním určitých sil vesmíru. Pokud budete například chtít aktivovat a zaměřit univerzální sílu na léčení, uzdravení, dáte jí jméno a "hmotnější" efekt v podobě archanděla Rafaela.
Ulrike Hinrichs - Velké karty archandělů


Andělé nejsou vždy hodní
Když nahlédnete do Bible, zjistíte, že tamní andělé nejsou vždycky zrovna "svatí" :-) Někteří dokáží nemilosrdně zatočit s hříšníky, dočtete se o andělech pomsty a nebo andělech Apokalypsy, kteří zničí zemi ohněm a sírou.
Stejně tak narazíte na přesvědčení některých mágů, že andělé můžou být stejně nebezpeční jako démoni (týká se především evokace - vyvolávání bytosti ze sfér, aby se před námi zhmotnila).
U křesťanského výkladu musíme vždy počítat s určitým zkreslením ovlivněným aktuálním náhledem na Boha a jeho vztahu k lidstvu. Nemilosrdní andělé tedy budou zčásti odrazem nemilosrdného Boha (viz především SZ).
Potencionální nebezpečí ze strany andělů lze ale také dobře pochopit, když si uvědomíte, že často představují mocné přírodní a vesmírné síly, podle dalších popisů vyzařují nepředstavitelnou intenzitu světla. Ten, kdo pracuje s duchovními bytostmi, dobře ví, že pokud by se s takovou vysokou bytostí střetl v její celé kráse, bylo by to podobné jako dotknout se drátů vysokého napětí. Tělo a mysl běžného člověka (i běžného duchovně založeného člověka) nejsou připravené na zvládnutí tak vysoké energie. Ti z vás, kdo jsou technicky založení, by také nepřipojili slabé reproduktory do silného zdroje napětí, aby je neodpálili. Stejně tak si asi nestoupnete do cesty blesku, když víte, že by vaše tělo takový zásah nepřežilo.
Přesto můžeme využívat pomoc těchto mocných sil (bytostí), aniž bychom byli ohroženi jejich spalující podstatou. Opět si to můžete představit na příkladu elektřiny. Na to, abyste se bez ohrožení mohli dotýkat drátů vysokého napětí, musíte dosáhnout speciálních podmínek (dalo by se říci skutečně v tomto případě symbolických) - nedotýkat se při tom země. Platí tedy, že s čím většími silami chcete pracovat, tím vyšší musí být vaše vlastní energie. Každý rozumný praktikant magie ví, že se má pouštět jen do věcí, na které je připravený, na které má.
Stejný problém se týká i duchovních průvodců při channelingu. Zde se k energii svého nejvyššího průvodce musíte propracovat vlastním vývojem, protože vám předčasný přímý kontakt s jeho energií, která by vám kvůli vysokým vibracím ublížila, nedovolí.
Stejně jako se energie z drátů vysokého napětí dostane přes transformátory až do našich domácností, abychom ji mohli bezpečně využít, můžeme i my využívat pomoc andělů na podobné bezpečné a transformované úrovni. Jedná se především o invokační techniky (invokace - oslovení, vzývání, spojení s danou bytostí a prosba o pomoc) nebo odevzdání našeho problému "výš".
Většina spojení s anděly má charakter naladění se na energii, kterou představují - a nebo na tu, kterou věříme, že představují. To, jak se nám andělé budou jevit, a nakonec i to, jak na nás budou působit, záleží především na našich představách o nich.
Část nebezpečné pověsti andělů je tedy "fyzikální", část pak dílem naší víry.
Stephanie Pui-Mun Law: Azrael (anděl smrti)


Andělé jsou vždy hodní
Jiný názorový proud (představovaný například Doreen Virtue) považuje andělské bytosti za výhradně hodné bytosti světla a lásky - nepřijímají tedy biblický pohled na ně. Tito andělé jsou nám ochotni kdykoliv pomoci, pokud jim to dovolíme.
Lidé, kteří vidí anděly z této stránky, bývají někdy nelichotivě označováni za "sluníčkáře" - což osobně považuji za projev netolerance těchto kritiků k odlišným duchovním cestám a názorům. Pokud si někdo vybere za svoji cestu výhradně "stranu dobra", je to z hlediska duchovního vývoje stejně tak hodnotné, jako když se někdo jiný ponoří výhradně do poznání "temné strany", stejně jako další, který pracuje s oběma stranami mince zároveň. Neexistuje jediná správná cesta - každá je individuální a všechny nakonec vedou do Říma :-)
Jak už jsem zmínila, platí, že dostaneme to, čemu věříme. A andělé pro svůj nehmotný a nejednoznačný (ve smyslu těžko uchopitelný pro svoji velikost) charakter dávají příležitost k tomu, abychom si je tak trochu přizpůsobili obrazu svému. Nabízí se vzpomínka na Shreka a jeho cibuli - andělé mají stejně jako cibule několik vrstev a na nás je, jaké a kolik jich odhalíme a využijeme.
Pokud věříme, že andělé jsou bytostmi bezpodmínečné lásky a pomohou nám s jakýmkoliv problémem k našemu nejvyššímu dobru, pak aktivujeme právě takové síly a působení.
Stephanie Pui-Mun Law: Healing


Někteří zlí andělé mohou být hodní
"Zlými anděli" mám na mysli anděly padlé. Některé duchovní směry přepracovávají obvyklé křesťanské pohledy na úlohu padlých andělů. Zmíním se o takovémto přepracování obrazu Lucifera, se kterým se setkala podrobněji. Tento přístup se vzdává představy Lucifera jako pojmu zla, jako Ďábla nebo Satana. Místo toho navazuje na původního Lucifera - římského boha a označení pro Jitřenku (Venuši). Je tedy nositelem Světla. Princip a cesta Lucifera pak vyjadřuje Ducha, zdroj Světla v hmotném těle - tedy nás, kteří jsme "spadli" do hmotné existence a čelíme jejím úskalím.
Co se týče praktického využití těchto přepracovaných přístupů k andělům označovaným obvykle za padlé, zlé, je třeba nejen otevřenou mysl schopnou oprostit se od zažitých představ, ale často také práci s naším vnitřním strachem a stíny. Pokud přes tyto všechny nové myšlenky stále cítíte pochybnosti nebo obavy, rozhodně bych vám nedoporučovala se pustit do napojování se na tento typ bytostí. Strach je hodně silná energie a přitáhne k vám to, čeho se bojíte. Tyto bytosti získaly dvě rozdílná informační pole - dva různé aspekty ("dobrý" a "zlý"). Podle pravidla, že stejné přitahuje stejné, vás tedy i podvědomé obavy z jejich temné stránky pravděpodobně napojí právě na toto negativní pole.
Láká-li vás tato cesta, ale víte, že můžete sklouznout k myšlenkám na "staré padlé anděly", budete nejprve muset zapracovat sami na sobě - na zpracování a přijetí těch negativních stránek, které tyto bytosti ve svém obvyklém podání reprezentují.
Lucifer


Andělé, kteří nám pomáhají, jsou padlí andělé
I s tímto přesvědčením se lze setkat a to nejen u "registrovaných" křesťanů. Podle této teorie věk, kdy andělé spolupracovali s lidmi, už dávno pominul, nyní je doba, kdy se mají lidé snažit sami. Přesto se však této role pomocníků někteří andělé nevzdali a stali se anděli padlými.
K tomuto názoru patří i přesvědčení, že normální smrtelník nemá šanci kontaktovat a využít pomoc archandělů - toto je vyhrazeno pouze těm nejvyšším mistrům.
Přestože může tato teorie některé lidi pracující s anděly trochu rozrušit a budou mít sklony jí třeba hned znevažovat, i zde můžeme při objektivním posouzení najít něco užitečného i pro vyznavače hodných andělů - pomocníků.
V každém případě platí - a zvláště tehdy pracujeme-li s duchovními bytostmi - že bychom neměli zapomínat na rozvoj vlastních schopností a sil. Náš vnitřní potenciál je skutečně bohatě dostačující pro to, abychom si pomohli sami. Neměli bychom se tedy nikdy vzdávat (zdravého) sebevědomí ani vlastní odpovědnosti ve prospěch někoho mocnějšího a vyššího. Stejně brzy mnozí z vás zjistí, že vyspělé bytosti vás budou vést právě k tomu - k podpoře sebevědomí a sebeúcty, k rozvoji vlastních sil, k nalézání vlastní moudrosti a odpovědí.
Výlučný přístup k archandělským silám pak souvisí s tím, co už jsem psala výše. Čím dále jste pokročili ve vašem vývoji, čím více jste připravení, tím více dveří se vám otevře. Energii archandělů jistě může využívat i normální smrtelník, bude pro něj ale "zředěná" nebo filtrovaná.
Stephanie Pui-Mun Law: Seventhkey

Andělé jsou mezi námi
A na závěr osobní otázka. Nejste vy náhodou anděl? :-) Přesvědčit se a otestovat si to můžete sami, alespoň podle zjištěních Doreen Virtue. Ve své knize Pozemští andělé rozebírá existenci vtělených andělů a dalších (např. elementárních a vesmírných bytostí, zasvěcenců apod.).
Tato teorie může možná znít poněkud neuvěřitelně a určitě je dobré k ní přistupovat trochu s nadhledem a objektivně (přeci jen, nějací lidé tu na Zemi zbýt musí :- ) ). Na druhé straně jsem se setkala s přesvědčením o nelidském původu některých z nás (jednalo se především o vtělené přírodní bytosti) od lidí, kteří jsou poněkud jiného zaměření než D. Virtue. Jako u všeho ostatního si tedy i v případě vtělených andělů vyplatí zachovat nejlépe objektivní, ale otevřenou mysl.

Na konec bych zmínila i související teorii o opačném postupu. Duše některých z nás za určitých podmínek může po skončení inkarnace přijmout roli anděla (většinou jde o anděly strážné) a nebo jiné duchovní bytosti (duchovního průvodce). Dokonce je možné, že tuto roli plníme už v tomto životě, aniž bychom o tom věděli. Rozbor této teorie by zřejmě vydal na samostatný článek, zmíním jen, že současně s naším nynějším pozemským vědomím existuje naše "nejvyšší vědomí", které řídí nejen tuto naši aktuální pozemskou existenci, ale také všechny naše ostatní v dalších částech reality. Můžete si to představit jako síť počítačů (každý počítač jiný život/existence v nějaké realitě), které jsou všechny připojeny k centrálnímu, hlavnímu počítači, který má přehled o všech operacích současně a může je usměrňovat.
V této souvislosti existuje zajímavý pohled na úlohu spánku - zatímco naše běžné vědomí spí, spojujeme se s těmito jinými realitami a také určitá část našeho vědomí plní své speciální úkoly. Je tedy možné, že se třeba během spánku proměňujete ve strážného anděla nebo duchovního průvodce :-)
Více o těchto složitých ale zajímavých teoriích najdete třeba v knize Sethovy promluvy (Jane Roberts).
M. Honges(?): Gabriel


To bylo tedy několik mně známých andělských teorií. Pokud jste narazili ještě na další, můžete se o ně podělit do komentářů - stejně tak o vaše názory a zkušenosti s anděly.


 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Cody Cody | E-mail | Web | 18. března 2009 v 9:55 | Reagovat

Velice slušný článek.

2 Liliana Liliana | E-mail | 18. března 2009 v 19:17 | Reagovat

Cody: Opravdu?! :-) Pokud ano, tak děkuju. Trochu jsi mě k němu vyprovokoval ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama